ข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปของบริการโครงสร้างพื้นฐาน

อตกลงบริการการจัดการนี้ ("ข้อตกลง") จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ดําเนินการตามแบบฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานของเจ้าของไปยังข้อตกลงบริการการจัดการ ("แบบฟอร์ม") ระหว่างบุคคลที่มีรายละเอียดระบุไว้ในส่วน A (รายละเอียดของเจ้าของ) ของแบบฟอร์ม ("เจ้าของ") และ [LiveIn (TH) Co., Ltd. (เดิมชื่อ Hostel Hunting (Thailand) Co., Ltd.) หมายเลขทะเบียน: 0105559145130] ("LiveIn") เจ้าของและ LiveIn จะเรียกรวมกันว่า "ภาคี" หรือแต่ละฝ่ายเรียกว่า "ภาคี"

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงบริการการจัดการเหล่านี้จะรวมอยู่ในแบบฟอร์มและจะเรียกรวมกันว่า "ข้อตกลงบริการการจัดการ"

1. บริการ:
1.1. เจ้าของคือเจ้าของที่ลงทะเบียนและ/หรือผู้ให้ประโยชน์ และ/หรือผู้ดําเนินการ และ/หรือผู้จัดการทรัพย์สินทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ในส่วน B (รายละเอียดของทรัพย์สิน) ของแบบฟอร์ม ("ทรัพย์สิน").
1.2. เจ้าของตกลงที่จะแต่งตั้ง LiveIn เพื่อจัดการทรัพย์สินด้วยสิทธิ์และดุลยพินิจอย่างเต็มที่โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ จากเจ้าของที่จะทําหรือทําให้บริการการจัดการทั้งหมดหรือใด ๆ ต่อไปนี้ ("บริการ") ในนามและในนามของเจ้าของรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงในกรณีที่เกี่ยวข้องสําหรับระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในส่วน C (ระยะเวลา) ของแบบฟอร์ม (" ระยะเวลา") ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ประกอบด้วย: -
(a) แสดงรายการอสังหาริมทรัพย์บนแพลตฟอร์มของ LiveIn ให้เช่าในการเช่าและระยะเวลาดังกล่าวตามที่ LiveIn เห็นว่าเหมาะสมกับดุลยพินิจของ LiveIn ต่อผู้ใช้แพลตฟอร์มและ/หรือลูกค้าและ/หรือผู้เช่าของ LiveIn ("ผู้เช่า")
(b) ยอมรับการจองตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังกล่าวตามที่ LiveIn เห็นสมควร
(c) ดการคําถาม ห้องว่าง การยอมรับการจองทั้งหมดเมื่อยอมรับการจองบนแพลตฟอร์มของ LiveIn
(d) จัดให้มีผู้เช่าดําเนินการตามสัญญาเช่าหากจําเป็นตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันโดยเจ้าของและผู้เช่า
(e) ส่งมอบทรัพย์สินที่ว่างและจองโดยผู้เช่าในวันดังกล่าวตามที่ผู้เช่ากําหนดผ่านแพลตฟอร์มของ LiveIn
(f) รวบรวมเงินประกัน เงินมัดจำเข้า หรือเงินอื่นใดตามที่เจ้าของทรัพย์สินกําหนด ("เงินประกัน") จากผู้เช่า และส่งต่อเงินประกันไปยังเจ้าของ
(g) เก็บเงินประกันค่าสาธารณูปโภคที่ผู้เช่าจ่ายไว้จนกว่าจะหมดอายุของสัญญาเช่าที่ทําขึ้นระหว่างผู้เช่าและเจ้าของ และหลังจากนั้นให้ปล่อยแก่เจ้าของหรือผู้เช่า แล้วแต่กรณี ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
(h) LiveIn จะรวบรวมยอดค่าเช่าที่จ่ายโดยผู้เช่าที่เข้าพักในที่พัก ("ยอดเรียกเก็บเงิน") ซึ่งจะถูกแบ่งปันและแจกจ่ายระหว่างเจ้าของและ LiveIn ในสัดส่วนที่กําหนดไว้ในส่วน D (การจัดการการชําระเงิน) ของแบบฟอร์ม โดยขึ้นอยู่กับการหักเงินตามข้อ 2:-
i. วันตัดยอดการชําระเงินสําหรับทั้งผู้ใช้และ/หรือผู้เช่าปัจจุบันของที่พักคือในหรือก่อน 17:00 น. ทุกวันอังคาร ("วันที่ตัดยอด") การชําระเงินให้กับเจ้าของมีกําหนดในหรือก่อน 17:00 น. ทุกวันศุกร์ และ
ii. หากผู้ใช้และ/หรือผู้เช่าเดิมชําระค่าเช่าในหรือก่อนวันตัดยอด ค่าเช่าจะถูกปล่อยให้กับเจ้าของในวันศุกร์ของสัปดาห์เดียวกัน หรือ
iii. ในกรณีที่ผู้ใช้และ / หรือผู้เช่าเดิมชําระค่าเช่ารายเดือนหลังจากวันที่ตัดยอดค่าเช่าจะถูกปล่อยให้เจ้าของในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป
แม้ว่าจะมีข้อกำหนดถึงข้างต้น LiveIn จะใช้ความพยายามตามสมควรในการรวบรวมค่าเช่าทรัพย์สินทั้งหมดจากผู้เช่า แต่ไม่รับประกันการชําระเงินโดยผู้เช่า
(i) จัดทําบัญชีรายเดือนของค่าเช่าที่ได้รับและ / หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จ่ายหรือเกิดขึ้นสําหรับทรัพย์สินไม่เกินวันที่สิบสี่ (14) ของแต่ละเดือนที่ถัดมาตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ และ
(j) การดําเนินการที่จําเป็นอื่น ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการตามที่ LiveIn เห็นสมควร
2. เงื่อนไขการชําระเงิน:
2.1. เจ้าของตกลงที่จะจ่ายเงินให้กับ LiveIn ตามจํานวนที่ระบุในส่วน D (การจัดการการชําระเงิน) ของแบบฟอร์ม ("สิทธิ์ของ LiveIn") เพื่อแลกกับการจัดหาโดย LiveIn ของบริการที่พิจารณาในที่นี้แก่เจ้าของในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
2.2. เจ้าของอนุญาตให้ LiveIn หักเงินโดยอัตโนมัติจากจํานวนตามส่วนให้กับเจ้าของตามส่วน D (การจัดการการชําระเงิน) ของแบบฟอร์ม ("สิทธิ์ของเจ้าของ") ค่าใช้จ่าย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายด้านล่าง:
(a) ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1 เดือนต่อสัญญารายปี คิดตามสัดส่วนตามอายุการเช่าของผู้เช่า โดยชําระในเดือนแรกของการจองใหม่ทุกครั้ง โดยคํานวณตามสูตรต่อไปนี้: :

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
= ราคาเช่ารายเดือน x (ระยะเวลา/12)
(b) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีและออกเช่าได้ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าบํารุงรักษาตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3 ด้านล่างตามข้อตกลงนี้ และ
(c) ส่งมอบและชําระเงินส่วนที่เหลือตามสิทธิ์ของเจ้าของหลังจากหักจํานวนเงินตามข้อ 2.2 (a) และ 2.2 (b) ให้กับเจ้าของในหรือก่อนวันที่ 15 ของแต่ละเดือนปฏิทินต่อไปนี้ในระหว่างการครอบครองการเช่ากับผู้เช่าที่เกี่ยวข้อง
2.3. การอนุมัติการหักเงินตามข้อ 2.2 ข้างต้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่การให้บริการที่ตามสัญญานี้ยังคงดําเนินต่อไปในช่วงระยะเวลาของระยะเวลา
3. ค่าบํารุงรักษา:
3.1. เจ้าของรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการบํารุงรักษาในห้องพัก การบํารุงรักษาโครงสร้าง ประปา การเดินสายไฟ และการซ่อมแซมที่เกี่ยวข้อง จะตกเป็นภาระของเจ้าของซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน LiveIn จะให้บริการบํารุงรักษาเพื่อจัดการกับการสึกหรอของคุณสมบัติซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบใด ๆ ที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติจากการใช้งานปกติ ตัว อย่าง เช่น:

ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่ LiveIn เป็นผู้รับผิดชอบ
ฝ้าเพดานแตกร้าวและรั่วซึม หลอดไฟ
ความเสียหายต่อท่อปกปิดและระบบประปา ห้องน้ําอุดตันเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
เครื่องปรับอากาศทํางานผิดปกติเนื่องจากคอมเพรสเซอร์เสีย บริการแอร์ และไฟรั่ว
ฟิวส์สะดุดหรือไหม้ ท่อโถชักโครกรั่ว
ความเสียหายต่อเครื่องทําน้ําอุ่น อุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์ชํารุดเนื่องจากการใช้งาน
ความผิดปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้า การบํารุงรักษาทั่วไปและการดูแลทําความสะอาดของอุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องต้องได้รับการตรวจสอบโดย LiveIn และอยู่ในสภาพดีก่อนวันที่ที่ระบุไว้ในส่วน C (ระยะเวลา) ของแบบฟอร์ม ("วันทีว่างการครอบครอง")
3.2. ต้องมีการรับประกันหนึ่ง (1) เดือนสําหรับการสึกหรอทั้งหมดจากเจ้าของเมื่อผู้เช่ารายแรกย้ายเข้ามาอยู่ในห้องพัก
3.3. เจ้าของจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังต่อไปนี้ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นอาคารทั้งหมด:
(a) การบํารุงรักษาโครงสร้างอาคาร
(b) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าการบํารุงรักษาและบํารุงรักษา
(c) การเช่าและบํารุงรักษาโรงยิมและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ และ
(d) บริการและบํารุงรักษาลิฟต์
3.4. LiveIn จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังต่อไปนี้:
(a) การบํารุงรักษาและบํารุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางโดยทั่วไป (ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นอาคารทั้งหมด)
(b) การบํารุงรักษาทั่วไปและการบํารุงรักษาบริเวณกลางแจ้ง (ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นอาคารทั้งหมด)
(c) การจ้างงานและเงินเดือนของผู้ดูแลอาคาร (ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นอาคารทั้งหมด)
(d) การจ้างงานและเงินเดือนของพนักงานรักษาความปลอดภัย (ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นอาคารทั้งหมด)
(e) การจ้างงานและเงินเดือนของพนักงานทําความสะอาดหรือแม่บ้าน และ
(f) การซ่อมแซมความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เช่าหรือการใช้ทรัพย์สินในทางที่ผิดรวมถึงส่วนควบและอุปกรณ์
3.5. ในกรณีที่มีการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่จําเป็นโดยผู้เช่า LiveIn อาจ:-
(a) ดําเนินการที่จําเป็นเพื่อซ่อมแซมสถานที่ เปลี่ยน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรือโครงสร้างพื้นฐานใดๆ ของทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสําหรับการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมดังกล่าวจะถูกหักออกจากเงินที่เจ้าของจะได้รับในเดือนถัดไปทันที หรือ
(b) ขอให้เจ้าของซ่อมแซมสถานที่ เปลี่ยน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรือโครงสร้างพื้นฐานใดๆ ของทรัพย์สินที่ชำรุดซึ่ง:-
(i.) ในกรณีที่เจ้าของไม่ได้ทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนดังกล่าว LiveIn มีสิทธิ์ที่จะจ้างบุคคลที่สามที่เลือกเพื่อดําเนินงานดังกล่าว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบโดยเจ้าของและนำไปหักออกจากเงินที่เจ้าของจะได้รับในเดือนถัดไปทันที และ
(ii.) ในกรณีที่การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนไม่ได้รับการแก้ไขภายในสิบสี่ (14) วันนับจากคําขอของ LiveIn และส่งผลเสียต่อกิจกรรมทางธุรกิจของ LiveIn เงินที่จะจ่ายให้กับเจ้าของจะถูกหักตามสัดส่วนตามจํานวนวันที่ผลกระทบด้านลบดังกล่าวยังคงมีอยู่ และ
(iii.) ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหารือและแก้ไขอย่างเป็นมิตรและโดยสุจริตในเวลาอันสั้นที่สุด
4. เงื่อนไขก่อนการเริ่มให้บริการ:
4.1. การมีผลของข้อตกลงจะมีผลเมื่อเจ้าของปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนต่อไปนี้ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของตนเอง ("เงื่อนไขบังคับก่อน"):
(a) การส่งมอบทรัพย์สินที่ว่าง (เว้นแต่จะมีผู้เช่าเป็นอย่างอื่น ให้ส่งมอบทรัพย์สินพร้อมกับผู้เช่าเดิมที่จะเข้าร่วม LiveIn) พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ดังกล่าวในวันที่ว่างการครอบครอง และ
(b) หากมี ให้จัดเตรียมสําเนาข้อตกลงการเช่ากับผู้เช่าที่มีอยู่ของทรัพย์สิน
4.2. เจ้าของจะปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ดําเนินการตามแบบฟอร์ม โดยขึ้นอยู่กับการขยายเวลาใด ๆ ที่ LiveIn จะได้รับเป็นลายลักษณ์อักษร ("ระยะเวลาตามเงื่อนไข")
4.3. เมื่อ LiveIn ได้รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจอย่างเต็มที่ของเงื่อนไขแบบอย่างจากเจ้าของการเริ่มต้นของระยะเวลาจะกลายเป็นไม่มีเงื่อนไข
4.4. ในกรณีที่เจ้าของไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดก่อนหน้านี้ภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้จะถือว่าสิ้นสุดลงโดยมีผลทันทีและข้อตกลงนี้จะถือเป็นโมฆะและไม่มีผลใด ๆ.
5. การต่ออายุบริการ:
5.1. ข้อกลงนี้จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติสําหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปดังกล่าว ("ระยะเวลาที่ต่ออายุ") ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้:
(a) ระยะเวลาที่ต่ออายุแต่ละวาระจะเทียบเท่ากับระยะเวลาเดิม
(b) ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างเจ้าของและ LiveIn เป็นลายลักษณ์อักษร และ
(c) ระยะเวลาที่ต่ออายุจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์เว้นแต่จะสิ้นสุดลงก่อนหน้านี้ในลักษณะที่ระบุไว้ในที่นี้
6. พันธสัญญาของเจ้าของ:
6.1. เจ้าของขอทําพันธสัญญากับ:
(a) ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลทั้งหมดตามที่ LiveIn ร้องขอ
(b) ดําเนินการและส่งมอบข้อตกลงการเช่าอย่างรวดเร็วกับผู้เช่าตามที่ LiveIn ร้องขอเป็นครั้งคราว
(c) อนุญาตให้ LiveIn และ/หรือผู้เช่าถือครองและเพลิดเพลินกับทรัพย์สินอย่างสงบตลอดระยะเวลาและระยะเวลาที่ต่ออายุในภายหลังโดยไม่หยุดชะงักโดยเจ้าของหรือบุคคลใด ๆ ที่อ้างสิทธิ์โดยชอบธรรมภายใต้หรือไว้วางใจให้เจ้าของบันทึกสําหรับการละเมิดใด ๆ โดย LiveIn เกี่ยวกับภาระผูกพันในการชําระเงินให้กับเจ้าของตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
(d) (ชําระค่าเช่า การประเมิน อัตรา ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่ต้องชําระสําหรับทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งหรืออาจถูกเรียกเก็บหรือเรียกเก็บจากทรัพย์สินและเจ้าของต้องชําระ
(e) ชําระค่าบริการ ค่าบริหารจัดการและ/หรือค่าบํารุงรักษา ค่าจม ค่าท่อน้ําทิ้ง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บหรือเรียกเก็บจากทรัพย์สิน และ/หรือต่อเจ้าของในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
(f) (ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนสําหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่ติดตั้งในที่พัก
(g) ชําระค่าใช้จ่ายสําหรับเครื่องกรองน้ําและค่าธรรมเนียมการติดตั้งให้กับผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LiveIn
(h) อนุญาตให้ LiveIn หักจํานวนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 6.1(d), 6.1(e), 6.1 (f) และ 6.1(g) จากสิทธิ์ของเจ้าของในเดือนถัดไปโดยไม่สามารถเพิกถอนได้
(i) รักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีและสามารถซ่อมแซมได้ รวมทั้งโครงสร้างหลัก ผนัง หลังคา พื้น ท่อ และสายไฟจนถึงมิเตอร์หลักของทรัพย์สิน
(j) ทําประกันและรักษาผู้เอาประกันภัยทรัพย์สินทั้งหมดตลอดเวลาจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากไฟไหม้ พายุ น้ําท่วม หรือพายุ และชําระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดสําหรับสิ่งเดียวกัน
(k) ปลดเปลื้องและปลด LiveIn จากการเรียกร้องและความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดจากการสูญเสียและความเสียหายของทรัพย์สินหรืออันตรายไม่ว่าจะครอบคลุมอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
(l) ไม่ยุติข้อตกลงนี้ก่อนเวลาอันควรก่อนหมดอายุของข้อกําหนดและระยะเวลาที่ต่ออายุหลังจากนั้น และ
(m) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ LiveIn ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลเกี่ยวกับความปลอดภัยความปลอดภัยการป้องกันอัคคีภัยสุขาภิบาลและกฎหมายคําวินิจฉัยและข้อบังคับอื่น ๆ จากรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น
7. พันธสัญญาของ LiveIn:
7.1. LiveIn ตกลงที่จะรับประกันเจ้าของจากการผิดนัดชําระเงินที่รวบรวมและเรียกเก็บเงินโดยผู้เช่าที่หลบหนี ("ผู้เช่าที่ผิดนัด") โดย LiveIn จะจ่ายเงินให้กับเจ้าของหนึ่งเดือนต่อปีตามสัดส่วนตามสัดส่วนของส่วนที่เหลือของการเช่าที่เทียบเท่ากับยอดรวมการเรียกเก็บเงินโดยผู้เช่าที่ผิดนัด
7.2. LiveIn จะไม่ใช้ทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม
7.3. LiveIn ตกลงว่าจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารหรือส่วนควบและอุปกรณ์ใด ๆ ในทรัพย์สิน
7.4. LiveIn ตกลงที่จะรวบรวมค่าสาธารณูปโภคจากผู้เช่าและชําระค่าสาธารณูปโภคให้กับ บริษัท สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ําปะปาและบำบัดนำเสีย
8. การจัดการทรัพย์สิน:
8.1. เจ้าของตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไขว่า LiveIn จะมีอิสระอย่างเต็มที่ในการดําเนินการใด ๆ หรือทั้งหมดต่อไปนี้ตลอดระยะเวลาและ / หรือข้อกําหนดที่ต่ออายุใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรืออ้างอิงถึงเจ้าของ:
(a) จัดการทรัพย์สินและจัดการเรื่องการบริหารทั้งหมดกับผู้เช่าตลอดระยะเวลาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของและปราศจากการแทรกแซงจากเจ้าของ
(b) จัดการกับผู้เช่าในลักษณะที่เห็นสมควร
(c) กําหนดข้อกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ กับผู้เช่ารวมถึงการเช่าทรัพย์สินและ / หรือห้องที่สร้างขึ้นในนั้น
(d) เพื่อเก็บรักษาเงินที่เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคและเงินฝากอื่น ๆ ทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการเช่า
(e) เก็บเงินที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่ LiveIn เพื่อการต่างๆตามข้อ 2.2
(f) เพื่อจัดให้มีผู้เช่าดําเนินการตามข้อตกลงการเช่าหากจําเป็นตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันโดยเจ้าของและผู้เช่า
(g) บํารุงรักษาทรัพย์สินในการซ่อมแซมที่ดีและพร้อมให้เช่าได้ในกรณีที่:
(i) หากความเสียหายเกิดจากผู้เช่า LiveIn จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
(ii) หากความเสียหายไม่ได้เกิดจากผู้เช่า LiveIn จะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมที่น้อยกว่าแปดสิบ (RM80.00) ริงกิตมาเลเซีย เท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมใดๆ ที่เกินกว่าแปดสิบริงกิตมาเลเซีย (80.00 ริงกิตมาเลเซีย) จะต้องชำระโดยเจ้าของโดยการหักจากเงินที่เจ้าของมีสิทธิได้รับเจ้าของในเดือนถัดไปนับจากวันที่ LiveIn จะได้รับแจ้ง หรือ
(iii) หากมีการสึกหรอตามปกติเจ้าของจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาใด ๆ โดยหักจากเดือนถัดไปจากเงินที่เจ้าของมีสิทธิได้รับนับจากวันที่ LiveIn จะได้รับแจ้ง และ
(h) (ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นอาคารทั้งหมด) ตัดสินใจและดําเนินการในเรื่องการบํารุงรักษาทั่วไปและการจัดการทรัพย์สินของทรัพย์สินเช่นแต่ไม่จํากัดเพียงการจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการจัดสวนการจัดสรรที่จอดรถและการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในทรัพย์สิน
(i) (ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นอาคารทั้งหมด) อนุญาตให้ LiveIn แสดงโฆษณา ประกาศ หรือป้ายโฆษณาภายในและภายนอกตามที่ LiveIn เห็นสมควรและจําเป็น
(j) เรียกเก็บเงินจากผู้เช่านอกเหนือจากยอดรวมที่เรียกเก็บสําหรับบริการเพิ่มเติมใด ๆ ที่ให้บริการโดย LiveIn หรือโดยฝ่ายใด ๆ ที่ทําสัญญาโดย LiveIn
(k) อนุญาตให้ LiveIn ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเรียกเก็บค่าเช่าจากทรัพย์สิน และ
(l) ยอมรับต่อทรัพย์สินเมื่อหมดอายุหรือเร็วกว่ากําหนดข้อตกลงนี้ในการซ่อมแซมและสภาพที่ดี (ยกเว้นการสึกหรอที่เป็นธรรม) ตามพันธสัญญาในที่นี้
9. การสิ้นสุด:
9.1. ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง:
(a) การผิดนัดภายใต้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้หรือหากสามารถแก้ไขได้การผิดนัดดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายในสิบสี่ (14) วันนับจากการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงฝ่ายที่ผิดนัดเพื่อขอให้ดําเนินการแก้ไข หรือ
(b) ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือการรับประกันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
(i) หากฝ่ายที่ผิดนัดเป็นเจ้าของ LiveIn มีสิทธิ์ยุติข้อตกลงนี้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเจ้าของโดยแจ้งล่วงหน้าสาม (3) เดือน เจ้าของจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าเสียหายความสูญเสียบทลงโทษค่าใช้จ่ายต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนจาก LiveIn รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ จํากัด ไม่เกินสาม (3) เดือนของสิทธิ์ของ LiveIn
(ii) หากฝ่ายที่ผิดนัดจะเป็น LiveIn เจ้าของจะมีสิทธิ์ยุติข้อตกลงนี้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง LiveIn โดยแจ้งล่วงหน้าสาม (3) เดือน จากนั้น LiveIn จะยังคงจ่ายสิทธิ์ของเจ้าของให้กับเจ้าของต่อไปจนกว่าจะหมดอายุของหนังสือแจ้งดังกล่าว
9.2. แม้จะมีข้อ 10.1 LiveIn มีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงนี้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรสาม (3) เดือนแก่เจ้าของ ซึ่งในกรณีที่เจ้าของจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับการชําระเงินตามสิทธิ์ของเจ้าของจนกว่าการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวจะหมดอายุ
9.3. ในกรณีที่มีการยกเลิก:
(a) LiveIn ภายใน 30 วันนับจากวันที่สิ้นสุดดังกล่าวส่งคืนให้กับเจ้าของที่ครอบครองทรัพย์สินที่ว่างในสภาพที่สามารถซ่อมแซมได้เว้นแต่การสึกหรอตามปกติ
(b) เจ้าของจะต้องส่งคืนเงินประกันหรือเงินมัดจําอื่น ๆตามที่เจ้าของอาจถือไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้ ให้กับ LiveIn ภายใน 30 วันนับจากการยกเลิกดังกล่าว และ
(c) ภายใต้ความพึงพอใจของข้อ 10.3 (a) และ 10.3 (b) ข้างต้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหนึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ยกเว้นการละเมิดข้อตกลงก่อนหน้านี้
9.4. แม้จะมีการยุติข้อตกลงนี้บทบัญญัติใด ๆ ที่โดยธรรมชาติแล้วควรคงอยู่ต่อไปหลังจากการยุติรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการรับประกันการรับรองภาระผูกพันในการรักษาความลับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและกลไกการระงับข้อพิพาทจะยังคงมีผลผูกพันกับคู่สัญญา
10. การรับประกันและการรับรอง:
10.1. เจ้าของรับประกันและรับรองต่อ LiveIn ว่า:
(a) เจ้าของเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จดทะเบียนและ/หรือได้รับประโยชน์ และมีอํานาจเต็มที่ในการเช่าทรัพย์สินเพื่ออยู่อาศัยตามที่พิจารณาภายใต้ข้อตกลงนี้
(b) เจ้าของมีสิทธิอํานาจและอํานาจตามกฎหมายอย่างเต็มที่และได้รับและจะรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาตการอนุมัติและความยินยอมที่จําเป็นทั้งหมดที่จําเป็นของเจ้าของในการเข้าดําเนินการและส่งมอบข้อตกลงนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่และภาระผูกพันของเจ้าของอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อตกลงนี้
(c) ข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา ลายลักษณ์อักษร อิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่นใดที่เจ้าของมอบให้กับ LiveIn เพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน
(d) เจ้าของไม่ล้มละลายและไม่มีการดําเนินการล้มละลายกับเจ้าของ
(e) ไม่มีการฟ้องร้อง อนุญาโตตุลาการ การเรียกร้องภาษี การล้มละลาย ข้อพิพาท หรือกระบวนการทางปกครองที่ยังดํารงอยู่ รอดําเนินการ หรือความรู้ของเจ้าของที่ถูกคุกคาม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลเสียต่อการฟ้องร้องหรือความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้
(f) เจ้าของไม่อยู่ภายใต้คําสั่งใด ๆ หรือไม่มีมติที่ผ่านสําหรับการเลิกกิจการ (เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างการควบรวมกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ซึ่งผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ได้รับการคุ้มครองและยังคงไม่บุบสลาย) และ/หรือ
(g) เจ้าของไม่ได้ทําข้อตกลงใด ๆ ในการขายให้เช่าให้ใบอนุญาตใด ๆ ในการครอบครองทรัพย์สินหรือโอนผลประโยชน์ใด ๆ ของเจ้าของในทรัพย์สินไปยังบุคคลที่สามใด ๆ ก่อนที่จะดําเนินการตามข้อตกลงนี้และหากมีให้เพิกถอน
10.2. การรับประกันและการรับรองดังกล่าวข้างต้นจะต้องแยกจากกันและเป็นอิสระ และเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง จะไม่ถูกจํากัดโดยการอ้างอิงถึงข้อกําหนดอื่นใดหรือโดยสิ่งใดในข้อตกลงนี้
10.3. เจ้าของรับประกันกับ LiveIn ว่าการรับประกันและการรับรองแต่ละรายการนั้นถูกต้องและไม่ทําให้เข้าใจผิด เจ้าของรับทราบว่า LiveIn กําลังทําข้อตกลงนี้โดยอาศัยการรับประกันและการรับรองของเจ้าของแต่ละราย
11. เหตุสุดวิสัย:
11.1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งและไม่ถือว่าละเมิดข้อตกลงนี้สําหรับความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ
11.2. สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ "เหตุสุดวิสัย" จะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากหรือก่อให้เกิดโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการกระทําของพระเจ้า แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ําท่วม สงครามกลางเมืองหรือทางทหาร การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน โรคระบาดการจลาจล การจํากัดการควบคุมการเคลื่อนไหว การล็อกดาวน์ ห้ามเดินทาง, สถานการณ์ฉุกเฉิน, ไฟฟ้าขัดข้อง, คอมพิวเตอร์ขัดข้อง และสถานการณ์ดังกล่าวนอกเหนือจาก การควบคุมที่เหมาะสมซึ่งอาจทําให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจการสูญเสียหรือความผิดปกติของสาธารณูปโภคการขนส่ง อุบัติเหตุ ข้อพิพาทแรงงาน การกระทําของพลเรือนหรือทหารการกระทําของรัฐบาลหรือการไม่สามารถรับแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ การขนส่งหรือบริการที่จําเป็นอื่น ๆ
11.3. หากเกิดเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจระงับภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ (รวมถึงภาระผูกพันในการชําระเงินใด ๆ) ตราบเท่าที่เหตุสุดวิสัยยังคงมีอยู่ ฝ่ายที่ถูกระงับจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันทีถึงความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการดําเนินการที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
11.4. หากเหตุสุดวิสัยยังคงดําเนินต่อไปเป็นระยะเวลา 90 วันนับจากการแจ้งที่อ้างถึงในข้อ 12.3 LiveIn อาจแจ้งให้เจ้าของทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยุติข้อตกลงนี้โดยมีผลทันทีนับจากวันที่ดังกล่าวและหลังจากนั้นข้อตกลงนี้จะเป็นโมฆะและหยุดมีผลใด ๆ
12. การชดใช้ค่าเสียหาย:
12.1. เจ้าของรับภาระและตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย บันทึก และปกป้อง LiveIn บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่และพนักงาน และผู้สืบทอดที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายตลอดเวลาต่อการกระทำ การเรียกร้อง การดำเนินคดี ต้นทุน ความสูญเสีย และความเสียหายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความรำคาญ การบุกรุก การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ซึ่ง LiveIn บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง อาจดำรง เกิดขึ้น หรือจ่ายเงิน หรือแล้วแต่กรณี อาจถูกนำมาหรือจัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้าน LiveIn บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่และพนักงาน และผู้สืบทอดที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากบุคคลใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของการให้บริการที่พิจารณาในที่นี้ และที่ เป็นผลมาจากการกระทำ การละเว้น หรือการละเลยของเจ้าของ ลูกจ้าง ตัวแทน และ/หรือผู้เยี่ยมชม
13. การยกเว้นและการจํากัดความรับผิด
13.1. การยกเว้นความรับผิด ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต LiveIn บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่และพนักงาน และผู้สืบสิทธิและผู้ที่ได้รับมอบหมายตามลำดับ จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่อไปนี้ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการกระทำ และความรับผิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรืออย่างอื่น:-
(a) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ อาชีพการดําเนินงานหรือการจัดการของทรัพย์สิน; และ
(b) ความเสียหายทางอ้อม พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องการลงโทษหรือโดยบังเอิญรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการสูญเสียผลกําไรการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือความเสียหายทางอ้อมพิเศษการลงโทษหรือเป็นผลสืบเนื่องอื่น ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้
13.2. การจํากัดความรับผิด . LiveIn จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ตามที่กําหนดไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ความรับผิดของ LiveIn (ถ้ามี) จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับการพิสูจน์ว่ามีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนาหรือพฤติกรรมฉ้อฉลในการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม ความรับผิดสูงสุดโดยรวมของ LiveIn จะต้องไม่เกิน 50% ของจํานวนเงินรวมตามสิทธิ์ของ LiveIn ที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้ในช่วงสิบสองเดือนก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์แรกซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว
14. บทบัญญัติทั่วไป:
14.1. ไม่มีห้างหุ้นส่วนหรือตัวแทน.ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจระหว่างคู่สัญญาในที่นี้ พันธมิตรเป็นผู้รับเหมาอิสระและไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่มีเจตนาที่จะถือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนตัวแทนทางกฎหมายผู้ร่วมทุนหุ้นส่วนหรือพนักงานของอีกฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่อนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําสัญญาข้อตกลงการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนในนามของอีกฝ่ายหนึ่งหรือก่อหนี้หรือภาระผูกพันอื่น ๆ ในนามของอีกฝ่าย
14.2. ภาษี . สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบในการยื่นและรับภาษีของตนเองหากมีการชําระสําหรับผลกําไรหรือรายได้หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จะได้รับภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้
14.3. เวลาเป็นสาระสําคัญ เวลาเมื่อใดก็ตามที่กล่าวถึงจะเป็นสาระสําคัญของข้อตกลงนี้
14.4. ข้อตกลงทั้งหมด . ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในที่นี้เพื่อยกเว้นข้อกําหนดใด ๆ โดยนัยตามกฎหมายซึ่งอาจได้รับการยกเว้นโดยสัญญาและแทนที่ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดการในที่นี้
14.5. คู่ฉบับ . ข้อตกลงนี้อาจทําในคู่ฉบับจํานวนเท่าใดก็ได้ ซึ่งทั้งหมดเมื่อนํามารวมกันจะถือเป็นตราสารเดียวกัน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจทําข้อตกลงนี้โดยการลงนามในคู่สัญญาดังกล่าว
14.6. ความไม่มีผล . หากข้อกําหนดใด ๆ หรือบางส่วนของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในส่วนใด ๆ ภายใต้การตรากฎหมายหรือหลักนิติธรรมใด ๆ ความถูกต้องความถูกต้องตามกฎหมายและการบังคับใช้ของข้อกําหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือบกพร่องในทางใดทางหนึ่งและข้อตกลงนี้จะถูกตีความราวกับว่าบทบัญญัติที่เป็นโมฆะผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวไม่เคยมีอยู่ในที่นี้
14.7. การเปลี่ยนแปลง . LiveIn มีสิทธิ์แก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปใด ๆ ในที่นี้ตามดุลยพินิจของ LiveIn แต่เพียงผู้เดียว เจ้าของจะต้องอ้างถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปล่าสุดของข้อตกลงบริการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการที่ [https://home.livein.com/en-th/management-terms-and-conditions] เป็นครั้งคราว และตกลงอย่างชัดแจ้งและชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ที่อาจได้รับผลกระทบจาก LiveIn โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
14.8. การสละสิทธิ์. การไม่ใช้สิทธิหรือความล่าช้าในส่วนของ LiveIn ในการใช้อํานาจหรือสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการริบ และการใช้อํานาจหรือสิทธิ์ดังกล่าวเพียงบางส่วนหรือบางส่วนจะไม่ขัดขวางการใช้สิทธิ์หรืออํานาจอื่นใดหรือเพิ่มเติมภายใต้ข้อตกลงนี้
14.9. การมอบหมาย . LiveIn มีสิทธิ์มอบหมาย โอน หรือทําสัญญาช่วงข้อกําหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้หรือการให้บริการในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ อย่างไรก็ตาม เจ้าของจะไม่มีสิทธิ์มอบหมาย โอน หรือปรับปรุงข้อกําหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก LiveIn
14.10. ผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับมอบหมาย. ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันทายาท ผู้แทนส่วนบุคคล ผู้ได้รับมอบหมายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้สืบทอดในกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ แล้วแต่กรณี และผู้สืบทอดในกรรมสิทธิ์และผู้ได้รับมอบหมายของ LiveIn แล้วแต่กรณี
14.11. การแจ้ง . การแจ้งหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและอาจส่งด้วยมือ อีเมล โทรสาร หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้รับตามที่ระบุไว้ในที่นี้หรือ ที่อยู่สุดท้ายของผู้รับที่ทราบและถ้าส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถือว่าได้ส่งโดยถูกต้องเมื่อควรจะส่งทางไปรษณีย์ตามปกติ การบริการในลักษณะที่กล่าวข้างต้นกับทนายความที่ทำหน้าที่ให้กับภาคีที่เกี่ยวข้องในที่นี้จะถือว่าเป็นการบริการที่มีประสิทธิผลในภาคีนั้น
14.12. การเยียวยา.การเยียวยาใด ๆ ที่มอบให้โดยบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้แก่ LiveIn นั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่รวมการเยียวยาอื่นใดซึ่งมีให้ตามกฎหมาย ความยุติธรรม ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น และการเยียวยาอื่น ๆ ทุกประการจะต้องสะสมและจะต้องอยู่ใน นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นๆ ทุกประการที่ให้ไว้ในที่นี้หรือในขณะนี้หรือต่อจากนี้ที่มีอยู่ตามกฎหมาย ความยุติธรรม โดยกฎหมายหรืออย่างอื่น การเลือกการเยียวยาดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งรายการโดย LiveIn จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์โดย LiveIn ในการดำเนินการแก้ไขอื่น ๆ ที่มีอยู่
14.13. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล .ความมีผล การตีความและการบังคับใช้ของข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของ ประเทศไทย ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการปฏิบัติตาม ข้อตกลงนี้ รวมถึงความถูกต้อง การตีความ หรือการบังคับใช้ในที่นี้ ("ข้อพิพาท") จะต้องแก้ไขกันเองในขอบเขตที่เป็นไปได้ โดยการเจรจาระหว่างคู่สัญญา หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงฉันมิตรได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันตามปฏิทินนับจากวัน ที่เกิดข้อพิพาท ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการไทย (“TAI”) โดยการอนุญาโตตุลาการจะ ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่น โดยให้มีการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพฯและคณะ อนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการ 3 (สาม) คน การตัดสินของอนุญาโตตุลาการในเรื่องใด ๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถโต้แย้งได้
14.14. ภาษา . ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ มาเลย์ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย หากข้อความภาษาอังกฤษและข้อความภาษามาเลย์ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซียมีความไม่สอดคล้องกันหรือมีการตีความที่แตกต่างกัน ให้ยึดเอาข้อความภาษาอังกฤษเป็นหลัก และข้อความภาษามาเลย์ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องจะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก

ข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปของบริการโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ของบริการโครงสร้างพื้นฐานจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อเจ้าของระบุว่า "ใช่" ในส่วน (บริการโครงสร้างพื้นฐาน) ของแบบฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานของเจ้าของในข้อตกลงบริการการจัดการ ("แบบฟอร์ม") การมีผลของข้อกําหนดเหล่านี้จะเริ่มในวันที่ดําเนินการตามแบบฟอร์ม

1. บริการโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. เจ้าของจะต้องชําระค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานให้กับ LiveIn ตามที่ระบุไว้ในส่วน E (บริการโครงสร้างพื้นฐาน) ("ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐาน") สําหรับทรัพย์สินรายเดือนเป็นเวลาสอง (2) ปีแรกนับจากวันที่ที่ระบุไว้ในส่วน C (ระยะเวลา) ของแบบฟอร์ม ("วันที่เริ่มต้น") หากไม่ปฏิบัติตาม LiveIn จะมีสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานจากเงินที่ต้องส่งให้เจ้าของในเดือนถัดไปทันที
1.2. LiveIn จะช่วยเจ้าของในการอัพเกรดปรับปรุงและ / หรือจัดหาอุปกรณ์และ / หรือเฟอร์นิเจอร์สําหรับคุณสมบัติเพื่อให้ทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดของ LiveIn ก่อนที่จะลงรายการอสังหาริมทรัพย์บนแพลตฟอร์มของ LiveIn
1.3. เจ้าของจะต้องส่งมอบการครอบครองที่ว่างของทรัพย์สินให้กับ LiveIn ในหรือก่อนวันที่ส่งมอบการครอบครองที่ว่างตามที่ระบุไว้ในส่วน C (ระยะเวลา) ของแบบฟอร์ม ("วันที่ทรัพย์สินว่างการครอบครอง") เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินการอัปเกรดหรือปรับปรุงทรัพย์สินได้ และต่อไปเมื่อได้รับการร้องขอจาก LiveIn ให้จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายและภาพวาดโครงสร้างทางเทคนิคทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าวทันทีเพื่อให้ LiveIn ดําเนินการให้เสร็จสิ้น การอัพเกรดหรือการปรับปรุงทรัพย์สินและดําเนินการบริการที่พิจารณาในที่นี้
2 ระยะเวลาการปรับปรุง
2.1. เมื่อได้รับการครอบครองทรัพย์สินที่ว่างในวันที่ทรัพย์สินว่างการครอบครอง LiveIn จะเริ่มกิจกรรมการปรับปรุงและระยะเวลาการปรับปรุงจะเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในส่วน (บริการโครงสร้างพื้นฐาน) ของแบบฟอร์ม ("ระยะเวลาการปรับปรุง")
2.2. เจ้าของรับทราบและตกลงว่าในช่วงระยะเวลาการปรับปรุง LiveIn จะมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง เจ้าของจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ให้ความช่วยเหลือที่จําเป็น และรับประกันการเข้าถึงโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่ออํานวยความสะดวกในการอัพเกรดให้เสร็จสิ้นทันเวลา
2.3. ในกรณีที่มีความล่าช้าในระยะเวลาการปรับปรุงเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน LiveIn จะแจ้งให้เจ้าของทราบทันทีและแจ้งไทม์ไลน์ที่แก้ไขเพื่อให้แล้วเสร็จ
2.4. เจ้าของจะต้องไม่ระงับความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลสําหรับการเบี่ยงเบนที่จําเป็นจากแผนการปรับปรุงครั้งแรกหากจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสําหรับการปรับปรุงโดยรวมของทรัพย์สิน
3 เสร็จสิ้นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
3.1. เมื่อการอัปเกรดหรือการปรับปรุงเสร็จสิ้น LiveIn จะแจ้งให้เจ้าของทราบ และบริการการจัดการตามปกติจะเริ่มในวันที่เริ่มต้นหรือขยายเวลาอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน
3.2. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย (ก) เจ้าของจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินที่ต้องให้เจ้าของในระหว่างและในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาการปรับปรุง และ (ข) LiveIn จะต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้า ค่าน้ํา และค่าบำบัดน้ำเสียในช่วงระยะเวลาการปรับปรุง